A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) szabályozza a közigazgatási képzési rendszerben kulcsfontosságú feladatot ellátó programminősítési szakértők tevékenységét legmagasabb szinten. E mellett (a Rendeletben meghatározott tartalommal) a továbbképzési rendszer működésének minőségirányítását külön dokumentum szabályozza: a 12/2013. (III. 14.) KIM utasítás a közszolgálati tisztviselők továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról (továbbiakban Utasítás)
Az alábbiakban e két jogszabályban foglaltak alapján bemutatjuk a közigazgatási továbbképzési rendszerben programminősítői szakértői szerepet betöltők tevékenységét, feladatait.

A Rendelet szerint a kormánytisztviselő, köztisztviselő szakmai továbbképzésére és kompetenciafejlesztésére irányuló továbbképzési programok programjegyzékre történő nyilvántartásba vételét sikeres minősítési eljárásnak kell megelőznie.
A programminősítési eljárásban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézete (továbbiakban NKE VTKI) felkérésére szakértők közreműködnek, róluk az NKE VTKI névjegyzéket vezet. A szakértői névjegyzékre az vehető fel, aki felsőfokú iskolai végzettséggel, általános közszolgálati ismeretek vagy valamely szakigazgatási területen, a vezetőképzés vagy a felnőttképzés területén szerzett megfelelő szakmai gyakorlattal rendelkezik, továbbá az NKE VTKI által szervezett módszertani felkészítőn részt vett. A névjegyzékre kerülésről az NKE VTKI előterjesztése alapján a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium (továbbiakban: KTK) dönt. A névjegyzéken való fennmaradás feltétele, hogy a rendszeres módszertani továbbképzéseken a szakértő részt vegyen. Amennyiben a szakértő felszólításra sem vesz részt a módszertani felkészítőkön, akkor törlik a névjegyzékről.
Az NKE VTKI által felkért szakértő a továbbképzési programminősítési eljárás során azt vizsgálja, hogy a továbbképzési program megfelel-e a Rendeletben foglalt minőségirányítási követelményeknek és ennek alapján megfelelő, vagy nem megfelelő minősítést állapíthat meg. Ha a szakértő megfelelőnek minősíti a továbbképzési programot, akkor az NKE javaslatára a KTK nyilvántartásba veszi azt a programjegyzékre.
 
Az Utasítás II. ME-TK-02 „A továbbképzési programok minősítési folyamata” c. fejezete a minősítési folyamatba ágyazottan kiegészíti, pontosítja a minősítési szakértő feladatait. Előírja, hogy amennyiben a programjegyzékre felvett, minősített programra - alapos indokra való hivatkozással - panasz érkezik (az NKE VTKI, a továbbképzésben részt vevő oktató, a munkáltató, valamely külső érdekelt fél részéről), és a panaszkezelési eljárás alapján megállapítást nyer, hogy a továbbképzési program nem megfelelősége a minősítést végző szakértő véleményére vezethető vissza, úgy az NKE VTKI kontrollszakértőt kér fel a szakértői névjegyzékről a programminősítés felülvizsgálatára. 
A programminősítési szakértő formai és tartalmi szempontból – az arra szolgáló szakértői adatlap segítségével – bírálja el a programot.
Formai nem megfelelőségnek minősülnek az alábbiak: a minősítési díj befizetését igazoló irat másolata hiányzik; a program nem a megadott példányszámban, és/vagy hiányosan kerül benyújtásra; a dokumentumok nem felelnek meg a cégszerű aláírás követelményeinek. 
A szakértő a programminősítési eljárás tartalmi szempontból történő vizsgálata során felméri, hogy a továbbképzési program megfelel-e a minősített továbbképzési programokkal szemben támasztott követelményrendszernek, a minőségirányítási, módszertani követelményeknek. Az NKE VTKI által felkért szakértő tartalmi szempontból megfelelő, vagy nem megfelelő minősítést állapíthat meg a benyújtott programokra.
Amennyiben Ön elhivatottságot érez módszertani szakértői feladatok ellátására, és megfelel a velük szemben támasztott feltételeknek, kérjük, tájékozódjon az NKE VTKI Módszertani és Minőségirányítási Központjánál a szakértővé válás módjáról, lehetőségéről.

Programminősítési szakértők névjegyzéke

A Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által 2015. június 12-ig jóváhagyott programminősítési szakértők névjegyzékét az alábbi linken tölthetik le (XLS, 17 kB)