Közszolgálati Integritás Tanulmányok Kabinet


A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: NKE) korrupció elleni küzdelemmel kapcsolatos feladatai megvalósításával összhangban az NKE Vezető- és Továbbképzési Központon belül 2016 szeptemberében megalakult a Közszolgálati Integritás Tanulmányok Kabinet (a továbbiakban: Kabinet). A Kabinet létrehozásának célja annak biztosítása, hogy az NKE intézményrendszerén belül egy helyen koncentrálódjon a hivatásetika, integritás és az antikorrupció témakörében rendelkezésre álló ismeretanyag. A Kabinet felelős a továbbképzési programok szakmai tartalmának kialakításáért, továbbképzési programokon való oktatásért, valamint a témát érintő kutatások megszervezéséért és irányításáért.


                                                                                I.                Oktatás

A Nemzeti Korrupcióellenes Program (a továbbiakban: Program) értelmében a Kormány megalakulásától kezdve egyik legfontosabb feladatának tekinti az állam iránti bizalom, valamint a közigazgatás korrupcióval szembeni ellenálló képességének növelését. A Program általános céljai között megfogalmazásra került többek között a közszférában dolgozók szemléletformálása, az oktatás és képzés kiterjesztése, továbbá a hatékony korrupcióellenes küzdelemhez szükséges személyi és tárgyi feltételrendszer megteremtése. A korrupcióellenes küzdelem feltételeinek megteremtése kapcsán kiemelkedő szereppel bír a közigazgatásban foglalkoztatottak képzése, továbbképzése, valamint a képzési módszertan folyamatos áttekintése, monitorozása, és a kormányzat, illetve a közigazgatás szereplői által megfogalmazott igényeknek megfelelő alakítása.


A közigazgatásban foglalkoztatottak képzése alapvetően két területen valósul meg: 

1.     Integritás tanácsadó szakirányú továbbképzés fejlesztése

2.     Integritás tréningek továbbfejlesztése

1. Integritás tanácsadó szakirányú továbbképzés fejlesztése

2012-ben került kidolgozásra az integritás tanácsadó szakirányú továbbképzésére vonatkozó tananyag. A több éve működő képzés eredményeképpen mára felgyülemlett tudás, szakmai tapasztalat, valamint a megfogalmazódó, változó elvárások lehetővé, és egyben szükségessé is teszik a továbbképzés tananyagának, oktatási módszertanának fejlesztését. 

Az elfogadott új szabályozással összhangban a szervezeti integrált kockázatkezelő és integritásfejlesztő folyamat kezdeményezéséhez és vezetéséhez, valamint a folyamat során megvalósítandó technikai feladatok szakszerű elvégzéséhez a szakmai és személyes kompetenciák fejlesztése szükséges.

A 2016. október 1-jével hatályba lépő egyes kormányrendeleteknek a belső kontrollrendszer és az integritásirányítási rendszer fejlesztésével összefüggő módosításáról szóló 187/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet kellő alapot ad az integritás tanácsadók feladatainak áttekintéséhez.


2. Integritás tréningek továbbfejlesztése


Az NKE a közszolgálati továbbképzési rendszer keretében hivatásetikai, integritás és antikorrupciós képzéseket szervez. A továbbképzési programok folyamatos fejlesztése során beépítjük az eddigi képzések tapasztalatait, a jogszabályi változásokat.

Jövőben célok között szerepel az államigazgatási szervek vezetői részére szóló integrált kockázatkezelési rendszer működtetésével kapcsolatos ismeretekről szóló képzési program kidolgozása.

Kiemelten fontosnak tartjuk a rendszeres, kötelező továbbképzés biztosítását az integritás tanácsadók számára, annak érdekében, hogy feladataikat – főként az integrált kockázatkezelési rendszerrel kapcsolatos koordinációs feladatokat - megfelelő színvonalon láthassák el.


                                                                              II.             Kutatás

A Kabinet antikorrupció, integritás és hivatásetika témakörében az alábbi kutatásokat tervezi:

-       Összeférhetetlenség, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség valamint a fegyelmi eljárás tapasztalatai

-       Etikai kódex érvényesülése a kormánytisztviselők, a rendvédelmi hivatásosok és a köztisztviselők körében

-       Államigazgatási munkakörök korrupciós kockázatának elsődleges és másodlagos elemzése

-       Antikorrupciós továbbképzések felülvizsgálata

-       Jogesetek és nemzetközi példák elemzése

-       Integritás tanácsadói tevékenység vizsgálata

-       Korrupciós kockázatok felmérése a rendvédelmi szervek körében


                                                                            III.           Tudásanyag


A Kabinet a kutatások eredményeképpen az alábbi szakanyagok elkészítését tervezi:

-            Összeférhetetlenség, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség valamint a fegyelmi eljárás tapasztalatai: résztanulmány készítése

-            Etikai kódex érvényesülése a kormánytisztviselők, a rendvédelmi hivatásosok és a köztisztviselők körében: résztanulmány készítése

-            Államigazgatási munkakörök korrupciós kockázatának elsődleges és másodlagos elemzése: résztanulmány készítése

-            Antikorrupciós továbbképzések felülvizsgálata: résztanulmány készítése

-            Jogesetek és nemzetközi példák elemzése: résztanulmány készítése

-            Integritás tanácsadói tevékenység vizsgálata: résztanulmány készítése

-            Korrupciós kockázatok felmérése a rendvédelmi szervek körében


A Kabinet oktatás-fejlesztési tevékenysége során az Integritás tanácsadó szakirányú továbbképzési szak tananyagfejlesztésére is fókuszál.


                                                       IV.           Kapcsolattartás, rendezvények


A Kabinet vezetője és munkatársai rendszeres előadói, illetve résztvevői az integritás szakterületét érintő hazai- és nemzetközi konferenciáknak, melyek tapasztalatait a tananyagfejlesztés, illetve a képzési programok felülvizsgálata során hasznosítják.

A Kabinet emellett biztosítja a folyamatos kapcsolattartást az integritás és antikorrupció szakterületével kiemelt szinten foglalkozó szervezetekkel, a szakpolitika képviselőivel, illetve a gyakorló integritás tanácsadói körrel.

A képzési programok felülvizsgálatának támogatására, a fejlesztési irányvonalak megvitatására a Kabinet létrehozott egy szakmai egyeztető Fejlesztési Bizottságot a Miniszterelnökség, Belügyminisztérium, a Nemzetgazdasági Minisztérium, az Állami Számvevőszék, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, valamint a Nemzeti Védelmi Szolgálat kijelölt szakértőinek részvételével. A Bizottság rendszerint negyedévente ülésezik az aktuális szakmai kérdések megvitatása céljából. Az első Bizottsági ülésre 2016. december 2-án került sor, melynek témája az Integritás Tanácsadó Szakirányú Továbbképzési Szak Képzési program-javaslatának megvitatása volt.