Közszolgálati Informatika tanulmányok kabinet

A Közszolgálati Informatika Tanulmányok Kabinet (a továbbiakban: Kabinet) a Vezető- és Továbbképzési Központon belül az informatikai vonatkozású témaköröket, kutatásokat, oktatási, képzési programokat gondozza.

A Kabinet a jogszabályi háttérből fakadó és a konkrét, Fenntartói elvárásokon és előírásokon alapuló feladatait többek között a következő szabályzatok határozzák meg:

-        az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény (továbbiakban: Ibtv.) és végrehajtási rendelete;

-        az NKE Kiberbiztonsági Akadémia létrehozásáról szóló 3/2017. RU számú rektori utasítás (aláírva 2017. 02. 03-án) a Digitális Jólét Programja és annak végrehajtása körében született Kormányhatározatok;

-        az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény és végrehajtási rendelete.

A Kabinet fő feladatai ennek megfelelően szakterületekre bontva: az elektronikus információbiztonság, valamint a Digitális Jólét Programja (ezen belül is elsősorban a nyílt forráskódú, vagy nyílt forráskódra épülő szoftverek), és az ezekhez kapcsolódóan az elektronikus közigazgatás mibenlétének, alkalmazása szükségességének és megvalósíthatóságának, trendjeinek, változásainak, illetve hazai, EU-s és nemzetközi fókuszpontjainak vizsgálata, elemzése, kutatása, továbbá oktatása.

A Kabinet célja, hogy önálló szakpolitikai központként az elektronikus közszolgálat és a kibervédelem modern, naprakész eszközrendszerét, szempontjait és vívmányait megjelenítse a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: NKE) oktatási, kutatási és kormányzati tanácsadó tevékenységének teljes spektrumán; oktatási, kutatói és szervezési tevékenységével hozzájáruljon a közigazgatásban dolgozók információbiztonsági tudatosságához, valamint digitális eszközrendszer lehetőségeinek és vívmányainak a mindennapi használatához.

A Kabinet olyan kapcsolatépítő, közvetítő platformként kíván működni, amely teret nyújt az állami szervek, vállalatok, továbbá a civil szféra közötti párbeszédnek.


                                                                       I.                Oktatás


A Kabinet oktatási tevékenysége elsősorban a kutatói és publikációs tevékenységre épül. A kutatások eredményeképpen létrejövő szakanyagokon alapuló kurzusok kialakítása, szervezése, illetve az e-learning anyagok hozzájuk rendelése is fontos feladata. Tekintettel a képzéseken részt vevők magas létszámára a tananyagok kialakításánál az e-learning és blended learning módszereket preferálja a Kabinet.

Feladata továbbá, hogy a már meglévő továbbképzési oktatásokat újragondoljuk, frissítsük. A Kabinet rendelkezik egy oktatási nyilvántartással, amelybe besorolja az egyes anyagokat aszerint, hogy régiek, felújítottak, jelenleg futók, újak (már kész, de még nem futó) és jövőben készülők.

Az így létrejött Kabineti adatbázisunkban folyamatosan követni tudjuk az oktatások menetét, figyelve arra, hogy bizonyos időnként megtörténjen a felülvizsgálatuk, és szükség esetén javítani, frissíteni vagy kivezetni tudjuk őket.

Végül a Kabinet tevékenységi körébe tartozik, és egyben hosszú távú célja különösen az Államtudományi és Közigazgatási Kar Elektronikus Közszolgálati Intézetével (a továbbiakban: ÁKK-EKI) folyamatosan egyeztetve - a nappali képzésben is felhasználható – különféle tananyagok rendelkezésre bocsátása és a meglévő tananyagok átalakítása.


                                                                               II.             Kutatás


A Kabinet, illetve az azzal szorosan együttműködő ÁKK-EKI, bár szervezetileg elkülönülnek egymástól, de a gyakorlatban mégis közös kutatóbázisként kívánnak együttműködni, hiszen az NKE-s, illetve nemzetközi projekt megvalósításához, valamint az azokban való részvételhez szükséges a kooperáció, ennek megfelelően például:

-          European Defense Study College (EDSC);

-          Cyberverseny (hazai és nemzetközi fordulók);

-          hazai és nemzetközi konferencia-részvételek, mint pl.:

o    CeBIT;

o    CEEEGOV Days;

o    NISPAcee, stb.

A Kabinet fő kutatási területei:

-        PPP (Public Private Partnership) a kibervédelemben;

-        pszichológiai vizsgálat („miért aggódunk kevésbé virtuális azonosítóinkért mint a fizikaiakért?”);

-        szociológiai vizsgálat az információbiztonság rétegződéséről;

-        kritikus infrastruktúrák (magyar terminológiában: létfontosságú rendszerelemek) biztonsága.


A Kabinet kiemelt kutatási célkitűzése a „European Cyber Security Organisation” (ECSO) tagság. A Kabinet másik kiemelt kutatásszervezői feladata, hogy a „European Union Agency for Network and Information Security” (ENISA) által szervezett, minden év októberében megrendezett „kibervédelmi hónap” rendezvénysorozaton koordinálási jog megszerzése.

Kiemelt kutatási terület a Digitális Jólét Program (DJP) oktatási alapcsomagjának, illetve az ide szorosan kötődő nyílt forráskodú, vagy nyílt forráskódon alapuló szoftverek hazai, közigazgatásbeli elterjesztési lehetőségeinek kutatása is: felmérni, megállapítani, hogy a DJP milyen oktatási és szabad szoftveres feladatokat, célokat tűz ki, és ezeket a gyakorlatban hogyan kellene megvalósítani, tartalommal feltölteni, különös tekintettel a:

-        Digitális alapfogalomtár;

-        biztonsági tudatosság (security awareness);

-        open és free source software;

témaköreire.

Továbbá kiemelt kutatási feladat a hazai kibervédelmi stratégia felülvizsgálatában való részvétel kutatói és fogalmazói szerepben.

Végül a Kabinet kutatói tevékenysége, hogy nemzetközi rendezvényekre juttasson el magyar kutatókat, illetve külföldi kutatókat szerepeltessen hazai rendezvényeken emellett részvétel külföldi oktatási tevékenységben és viszont.


Fontos kutatási erőforrásnak számít a 3/2017. RU számú rektori utasítás alapján 2017. március 1-jétől működő NKE Kiberbiztonsági Akadémia, valamint a már szintén működő Ludovika Kiberbiztonsági Kiemelt Kutatóműhely is.


                                                                            III.           Tudásanyag


A Kabinet arra törekszik, hogy a kutatási munkáiból és konferencia-szerepléseiből felhasználható tudást szerezzen, amit a későbbiekben hasznosítani tud. Ennek elérése érdekében szükséges konferencia-kiadványok elkészítése, a kapcsolati hálóba tartozó kutatók munkásságának összegyűjtése.

Az így elkészült tudásanyagok pedig a jogszabályi változásoknak, illetve a világ társadalmi-technológiai változásainak függvényében frissítésre szorulnak, így a Kabinet írásbeli tevékenysége alapvetően két részre bontható:

1.     a már meglévő anyagok vizsgálata, és kategorizálása aszerint, hogy megfelelőek-e, frissítendők vagy túlhaladottak;

2.     új anyagok összeállítása.


A Kabinet aktuális tananyagfejlesztési feladatai:

1.     Információtechnológia és digitális stratégia a közigazgatásban

2.     Az új adatvédelmi szabályozás jelentősége és hatása a közigazgatási gyakorlatra

3.     Közigazgatási portálok a gyakorlatban

4.     Elektronikus állampolgári ügyintézési szolgáltatások

5.     Gyakorlati felhasználói tanácsok az alapszintű IT biztonság eléréséhez

6.     Szenzitív szolgáltatások az elektronikus ügyintézési térben

7.     Ügyviteli folyamatokat támogató elektronikus rendszerek

Terveink között szerepel a szabad, illetve nyílt forráskodú szoftverekhez kapcsolódóan egy érzékenyítő program kialakítása, amelyben egy általános licenszelési útmutatót kívánunk adni elsősorban vezetőknek, a gyakorlatban is hasznosítható pro és kontra érvekkel.