Közgazdálkodás és Menedzsment Tanulmányok Kabinet


A Közgazdálkodás és Menedzsment Tanulmányok Kabinet (a továbbiakban: Kabinet) alapvető küldetése az államháztartási és költségvetési gazdálkodás területén képzések, kiemelten szakirányú továbbképzések és további képesítő képzések fejlesztéséhez és működtetetéséhez szükséges szakértői bázis kialakítása és fenntartása. A Kabinet együttműködik a területért kiemelten felelős kormányzati szervekkel a szakmai igények és követelmények egyeztetésében, valamint olyan szakértői és oktatói hátteret tart fenn, amely - az NKE gazdasági-pénzügyi szemléletet erősítő alap- és mesterképzési terveihez kapcsolódóan, a kari tanszékek és intézetek mellett - megfelelő gyakorlati szakértelmet biztosít.


                                                                                I.                Oktatás

A Kabinet szakmai szempontból koordinálja a felügyelete alá tartozó képzésfejlesztések tervezését, fejlesztését és az újonnan kifejlesztett képzések megvalósítását.


Szakirányú továbbképzéseink újszerű céljai

A továbbképzési programok elsődleges célja a közpénzügyi, stratégiai és vezetési ismeretek hazai és nemzetközi gyakorlatokra épülő, átfogó megközelítéssel történő átadása. Küldetésünk a közszolgálatban és a közszférában a vezetői feladatok hatékony elvégzéséhez szükséges ismeretek és képességek fejlesztésével olyan szakemberek képzése, akik az állam és a közszolgálat értékrendjének érvényesítése érdekében, az állami és szakmai vezetői feladatokat komplexen, rendszerszemlélettel, magas szintű tervezési, stratégiai, elemzési és vezetői képességek birtokában képesek ellátni.


A megújított hazai közgazdálkodás új kihívásai a képzések fókuszában

Az elmúlt évek során a közgazdálkodás számos területe új dimenzióban is vizsgálat alá került. A fiskális és monetáris politika aktualitásainak megismerése és elsajátítása új kihívást jelent a közszféra dolgozói számára, ennélfogva igyekszünk az ehhez kapcsolódó, naprakész ismeretanyag átadása révén megújítani tudásukat.


Közpénzügyi ismeretek tudatos alkalmazása

Célunk, hogy a képzések során átadjuk, megismertessük a gazdasági tervezés és megvalósítás hatékonyságának elméleti modelljeit, jogszabályi hátterét, és bemutassuk azok gyakorlatban történő alkalmazását, hozzájárulva ezzel a napi rutinfeladatok hatékonyabb elvégzéséhez

El kívánjuk érni, hogy a megújított ismeretek birtokában a képzettséget szerző hallgató munkája során mindig tisztában legyen a közpénzekkel és a közvagyonnal való törvényes, eredményes, célszerű gazdálkodás előírásaival, a feladatellátás során képes legyen az elméleti tudását a gyakorlatban is alkalmazni, ezért a képzések lehetőséget teremtenek az új tudáselemek, módszerek saját élményen alapuló elsajátítására.

Vezetői képességek és döntési kompetenciák kiaknázása

A szakmai tudásanyag átadása mellett fontosnak tartjuk a vezetői készségek fejlődésének támogatását, tudatosítását a munkavégzés minden területén. Arra törekszünk, hogy kiaknázzuk az egyedi kompetenciákat és megalapozzuk azon képességeket, amelyek szükségesek a költségvetési szerveknél végzett feladatok elvégzéséhez.


Alapvető bázisunk az Egyetem tudásanyaga és felkészült oktatói állománya

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási karán a korszerű közigazgatás-tudomány széles spektrumát átfogó intézmények kialakításra került sor. Az intézmények és karok oktatói minden kapcsolódó területen felkészült elméleti tudással rendelkező szakemberek, akik megteremtik a magas szintű képzések megvalósításának alapját. Az ő szaktudásukat integráljuk a képzéseink segítségével. A képzésfejlesztés során a Kabinet készíti elő a képzési programok követelményrendszerének tervezetét, közreműködik a képzések tantárgyszerkezetének kialakításában, az azokhoz kapcsolódó szakértők, oktatók kiválasztásában. Támogatja a tananyagfejlesztéseket, azok aktualizálását és szerepet vállal az oktatásban is.


                                                                           II.             Kutatás

A Kabinet gazdaságpolitikai, gazdaságfejlesztési elemzésekkel és kutatásokkal kívánja szolgálni az egyetemen folyó oktatást és a tudományos munkát. Ezekben – a teljesség igénye nélkül – szerepet kapnak a közgazdasági alapok, az állami szerepvállalás, az állam gazdaságban betöltött szerepe, a fiskális és a monetáris politika, az államháztartási gazdálkodás, a költségvetés, a fenntartható gazdálkodás és az állami gazdaságfejlesztés témakörei, valamint a közbeszerzési, adózási, számviteli és pénzügyi alapismeretek is. A közpénzügyek területén az átláthatóság, a szabályosság és etika kérdésköreire, a közpénzügyi gazdálkodási kockázatokra, a közpénzügyek működésének és ellenőrzésének gyakorlatára, valamint az állami vagyongazdálkodásra fókuszálnak a kutatások.


A közszféra menedzsment eszközeinek megújítása

A menedzsment tanulmányok az üzleti, közgazdasági képzésekben kidolgozott tartalommal rendelkeznek, és az üzleti képzésben nagy hangsúlyt fektetnek ezek elsajátítására. Célunk a közszféra hatékonyságának növelése azáltal, hogy ezek kidolgozása, adaptációja a közigazgatás területén is teljes körűen megvalósulhasson. Célunk, hogy a menedzsment eszközök teljes spektrumát beemeljük a kutatási és képzési anyagokba. A Kabinetünk nevében is szereplő Menedzsment Tanulmányok elnevezésnek megfelelően a témakör teljes kidolgozását kívánjuk elősegíteni, elsősorban az általános menedzsment, a vezetői menedzsment és a változásmenedzsment tématerületek esetében. Ennek megfelelően előtérbe kerül a vezetői hatékonyság, EU-források projektvezetés és kockázatkezelés, a vezetés – szervezés, a változás- és a stratégiai menedzsment.


                                                                       III.           Tudásanyag

Az NKE égisze alatt a felkészült szakterületi előadók mellett a KÖFOP (Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program) még tágabb lehetőséget ad nemcsak a közigazgatási területen rendelkezésre álló korszerű tudástartalom összeállítására, hanem ennek továbbadására és elsajátítására is, többek között a közgazdálkodás, a közpénzügyek és a menedzsment tudományok területén. A közgazdálkodás hatékony gyakorlati megvalósításához szervesen kapcsolódnak a modern menedzsment eszközök. Ennek érdekében a menedzsment fókuszú területeken olyan tantárgyi elemek kialakítására törekszünk, amelyek több szakirányú képzéshez is jól illeszthetők.

A Kabinet tartalomfejlesztése a kapcsolódó képzések tananyagaiban és egyéb, a kutatásokhoz kapcsolódó publikációkban öltenek testet.