Fenntartható fejlődés tanulmányok kabinet


A Fenntartható Fejlődés Tanulmányok Kabinet (a továbbiakban: Kabinet) célja, hogy önálló szakpolitikai központként megjelenítse a fenntartható fejlődés szempontjait a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) oktatási, kutatási és kormányzati tanácsadó tevékenységének teljes spektrumán, valamint elősegítse az Egyetem környezetbarát és társadalmilag felelős működtetését. A Kabinet tágabb küldetése, hogy oktatási tevékenységével, kutatási eredményeivel, valamint a társadalmi szemléletformálás elősegítésével hozzájáruljon Magyarország hosszútávú fenntartható fejlődéséhez.


Ennek megfelelően a Kabinet olyan kapcsolatépítő, közvetítő platformként kíván működni, amely fórumot biztosít az állami szervek, a magyar tudományos közvélemény, a fenntarthatóság iránt elkötelezett vállalatok, továbbá a civil szféra közötti informális párbeszédnek, illetve támogatja a szakmai partnerek és a döntéshozók hatékony együttműködését.


                                                                     I.                Oktatás

A Kabinet meglévő oktatási, illetve képzésfejlesztő tevékenysége az állam fenntartható fejlődéssel kapcsolatos feladatainak fő célkitűzéseit fogja össze. A Kabinet részt kíván venni az Egyetem alapfokú és mesterképzéseiben, doktori képzéseiben, továbbá erősíteni kívánja részvételét a kormányzati és önkormányzati tisztviselők továbbképzésében. A Kabinet emellett képzési programokat kínál cégek és társadalmi szervezetek részére. A Kabineten belül önálló vízpolitikai kutatócsoport működik, Nemzetközi Vízpolitikai Központ néven.


Folyamatban lévő, illetve előkészítés alatt álló képzéseink:

-        az állam szerepe a fenntartható fejlődésben, egységes államtudományi képzés (ÁTMA), az Államtudományi és Közigazgatási Kar (általános bevezető tantárgy, különös tekintettel az állam/közigazgatás általános és ágazati politikai szerepére a környezeti fenntarthatóság biztosításában),

-        globális környezeti változások biztonságpolitikai hatásai, különös tekintettel a migrációra, Rendészettudományi Kar (bevezetés a globális megatrendek és környezeti változások rendészeti szempontból jelentős aspektusaiba),

-        további szabadon válaszható tantárgyak (tantárgyleírás elkészült, a képzést el kell helyezni az NKE rendszerében),

o   környezetjog,

o   nemzetközi vízpolitika,

o   éghajlatpolitika,

o   hulladékgazdálkodás,

o   a fenntarthatóság társadalmi vonatkozásai,

o   fenntartható településfejlesztés, stb.

-        kormányzati tanulmányok: környezeti fenntarthatóság,

-        VTKK-képzések (a fenti tematika szerint, valamint további képzések indíthatók a beérkezett igények alapján). 


Tervezett képzések:

-        nemzetközi vízpolitika (international water governance) – interdiszciplináris angol nyelvű képzés, számos külföldi intézmény bevonásával,

-        társadalmi vállalkozó képzés (social enterpreneurship) – alap és/vagy mester valamint és VTKK-képzés a közcélú, non-profit vállalkozások létrehozásának, működtetésének témájában, szakirányú továbbképzésként,

-        környezeti konfliktuskezelés – alap és VTKK-képzés, a helyi környezeti konfliktusok megelőzésének és kezelésének szabályrendszere és gyakorlata a közigazgatásban.


                                                                            II.             Kutatás


A Kabinet kutatói már jelenleg is számos kutatást végeznek, melyek eredményei folyamatosan jelennek meg hazai és nemzetközi folyóiratokban, illetve tudományos konferenciákon. Ilyenek:

-        az európai vízügyi együttműködés kritikus kérdései,

-        a vízhez való hozzáférés és a szegénység kapcsolata Magyarországon,

-        a magyar energiapolitika jövője 2030 után,

-        fenntartható tájgazdálkodás a klímaváltozás tükrében,

-        fenntarthatósági attitűdök a magyar közigazgatásban és az NKE-n,

-        Jó Állam Index – fenntarthatóság hatásterület,

-        NKE fenntarthatósági stratégia megalapozása.


Tervezett kutatási programok

-        határon átnyúló vízügyi konfliktuskezelés Európában,

-        a magyar hulladékpolitika szabályozása és gyakorlata,

-        a környezeti ügyekben való társadalmi részvétel joggyakorlata,

-        a környezeti felelősség érvényesülése Magyarországon,

-        közigazgatási fenntarthatósági helyzetelemzés Magyarországon és Európában.


Kutatóműhelyek

-        Válaszok korunk kihívásaira a fenntartható hulladékgazdálkodásban leadott pályázat

-        Nemzetközi vízpolitikai kutatóműhely


                                                                                 III.           Tudásanyag


A Kabinet munkatársainak publikáció:

-        Dr. Hetesi Zsolt – Dr. Molnár Géza: Éghajlatváltozás okozta kihívások és gazdaválaszok

-        Dr. Hetesi Zsolt: Néhány megjegyzés a klímaszkepticizmus kapcsán

-        Dr. Hetesi Zsolt, Dr. Kiss Tibor, Dr. Kiss Miklós, Viktor: Issues and solutions relating to Hungary’s electricity system

-        Dr. Baranyai Gábor: A területhasználattal és a természet védelmével kapcsolatos jogszabályok.In: Kiszel Vilmos (szerk.): Természetvédelem területhasználók részére

-        Dr. Baranyai Gábor: Környezetvédelem. In: Forgács Imre (szerk.): Gazdasági szektorok és jogharmonizáció

-        Dr. Baranyai Gábor: Öt zöld év? az uniós csatlakozás hatása a magyar környezetügyre

-        Dr. Baranyai Gábor: Application of theCase Law of the ECJ inthefield of Environment.In: Bándi Gyula (szerk.): The EnvironmentalJurisprudence of the European Court of Justice

-        Dr. Baranyai Gábor: A belső piaci liberalizáció és az ágazati uniós politikák kohéziós célkitűzéseinek eróziója? Politikai dilemmák a Coreper I napirendjén a magyar elnökség alatt.

-        Dr. Baranyai Gábor: Magyarország uniós jogi integrációja: főbb tendenciák és kiemelt jogi ügyek. In: Marján Attila (szerk.): Magyarország első évtizede az Európai Unióban 2014-2014

-        Dr. Baranyai Gábor: The Water Convention and the European Union: the benefits of the Convention for EU Member StatesIn:Tanzi, McIntyre, Kolliopoulos, Rieu-Clarke, Kinna: The UNECE Convention on the Protection and Use of International Watercourses and Lakes, Brill Nijhoff

-        Dr. Baranyai Gábor – Szarvas Erik – Wagner Zsófia: A Transzatlanti Kereskedelmi és Beruházási Partnerségről szóló megállapodás lehetséges hatásai a fenntartható fejlődésre Magyarországon

-        Dr. Baranyai Gábor: Transboundary water cooperation in the European Union: a hydro-political gap assessment, EU Danube Region Strategy


                                                                            IV.           Külső kapcsolatok


A Kabinet dinamikusan bővíti a nemzetközi és hazai intézményközi kapcsolatait. Érdemi együttműködést tartunk fent az alábbi szervezetekkel:

-        Köztársasági Elnöki Hivatal (részvétel az ENSZ-főtitkár által életre hívott, Áder János köztársasági elnök részvételével működő High Level Panel on Water előkészítésében),

-        Climate Knowledge Innovation Centre (az EU tudás-innovációs platformja éghajlatváltozás terén), Transition thinking tréning, Pioneers into Practice – három külföldi szakértő 4-4 hétig volt Budapesten,

-        OECD Water Governance Initiative – a Kabinet aktív tagja a kezdeményezésnek,

-        az ENSZ EGB nemzetközi vízügyi egyezmény titkársága,

-        Külgazdasági és Külügyminisztérium (részvétel a Budapesti Víz Világtalálkozó előkészítésében),

-        Klímabarát Települések Szövetsége – Települési klímastratégia projekt (hamarosan indul),

-        Herman Ottó Intézet, KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdálkodásért – ClimFoot projekt,

-        NÉBIH – közös kutatások, javasolt kurzusok, PhD témák,

-        Wessling Kft. – kutatási együttműködés, PhD kutatóhely (előkészületben),

-        ABUD – Fenntartható települések tervezése és működtetése,

-        NFM – szakmai gyakorlati hely.


2016. november 28-án az NKE rektora és a nigériai szövetségi vízügyi miniszter együttműködési megállapodást írt alá a nigériai vízügyi oktatás fejlesztésében való egyetemi hozzájárulásról. A megállapodás végrehajtását a Kabinet koordinálja. 


                                                                            V.              Rendezvények


-        Climatters 2016. május 26. – nemzetközi konferencia az éghajlatváltozás és a vízpolitikai kapcsolatáról – évente egyszer megvalósítani tervezett nagyszabású szakmai rendezvény,

Climatters 2017, május 24-25.: előkészületben,

-        Éghajlatváltozás a kormányzati munkában: a fenntarthatóság lehetőségei, 2016. november 24., konferencia vezető magyar kormányzati tisztségviselők részére a brit, francia és német nagykövetséggel közösen (Áder János köztársasági elnök úr védnökségével)

-        Water and vulnerable groups, önálló rendezvény (side-event) a Budapesti Víz Világtalálkozó keretében, 2016. november 28.,

-        Transboundary water dispute prevention and settlement in Europe: do we have effective tools and mechanisms at hand? 2016. december 1-2., szeminárium az ENSZ EGB-val közös szervezésben,

-        Konzultáció az UNESCO éghajlatváltozással kapcsolatos etikai alapelveinek tervezetéről, 2017. január 11.,  az UNESCO kérésére, az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságával együtt rendezett társadalmi konzultációs esemény.


                                       VI.           A Kabinet szerepe a magyar vízügyi tudásexportban


A bajai Eötvös József Főiskola vízmérnöki képzésének az NKE-be való integrációjával felmerül egy szélesebb körű vízügyi képzéssel való nemzetközi megjelenés lehetősége. Ennek tükrében az Egyetem együttműködési megállapodást kötött a nigériai szövetségi vízügyi minisztériummal nigériai vízügyi szakemberek képzésére vonatkozóan. Annak érdekében, hogy Nigériában minél szélesebb képzési kínálattal lehessen megjelenni, az NKE kooperációra törekszik a magyar vízügyi felsőoktatásban aktív egyetemekkel. Ez a partnerség a későbbiekben alapja lehet egy – a magyar felsőoktatási tudásexport támogatását végző –formális együttműködésnek (pl. magyar vízügyi oktatási klaszter).