Fejlesztéspolitikai és Projektmenedzsment Tanulmányok Kabinet


A Kabinet fókuszterületét a kohéziós fejlesztési politika, a fejlesztési stratégiák megalkotása, a stratégiák érvényre jutását segítő intézmények, a kohéziós fejlesztés társadalmi közege, valamint ezek egymásra és a fejlesztési célok megvalósulására gyakorolt hatása képezi. E tématerületen belül elsődlegesen az EU fejlesztéspolitikájára, illetve az EU biztosította gazdaságfejlesztési lehetőségekre (eszközökre és stratégiákra) koncentrálunk, mivel a magyar gazdaságfejlesztési aktivitás domináns területét jelenleg az európai strukturális és befektetési alapokból (ESB-alapok) megvalósuló fejlesztések, beruházások adják.

Jogos igény és elvárás, hogy az Európa 2020 Stratégia, a Nemzeti Reformprogram, illetve a Partnerségi Megállapodás célkitűzéseinek eléréséhez a közigazgatás és a közszolgáltatások megfelelő és hatékony működését, a közforrások – így az európai uniós források – hatékony felhasználását is biztosítani kell. Az ESB-alapok (2014-2020) forrásaival kapcsolatos, a központi közigazgatási szervek hatáskörébe tartozó stratégiai, tervezési, fejlesztési, pályázati, ellenőrzési és egyéb folyamatok teljes, folyamatosan aktualizált ismeret- és kompetenciafejlesztést igényelnek mind a központi, mind a területi közigazgatás szintjén.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem törvényben meghatározott feladata (Kttv. 80. §) a közigazgatás tisztviselői állományának felkészítése a közigazgatási szervek sokrétű és változó feladatrendszerének ellátására. Így tehát a Nemzeti Közszolgálati Egyetem végzi a közszolgálati szervek tevékenységének támogatását, a jelenlegi és a jövőbeni dolgozók felkészültségének és képzettségének megalapozását, fejlesztését.


A terület kiemelt kormányzati jelentősége miatt a fejlesztéspolitikai kapacitások erősítését célzó kutatási, tananyagfejlesztési és oktatási tevékenység „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” elnevezésű, KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú projekten belül elkülönített alprojekt keretében valósul meg.


                                                                               I.                Oktatás

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen működő Fejlesztéspolitikai és Projektmenedzsment Kabinet célja, hogy a fejlesztéspolitikával kapcsolatos témakörökben a köztisztviselők, a közalkalmazottak, illetve az egyetemi hallgatók a téma súlyának és összetettségének megfelelő, magas színvonalú, naprakész tudáshoz jussanak.

A magyar kormányzaton belül a kohéziós politika kiemelt jelentőséggel bír, mindazonáltal a speciális területen dolgozók számára dedikált képzési/továbbképzési program és tananyag nem áll rendelkezésre. E hiányosság leküzdésére az NKE tesz erőfeszítéseket – részben a KÖFOP-2.1.2 projekt támogatásával.

A cél az EU kohéziós politikai forrásaival kapcsolatos, a központi közigazgatási szervek hatáskörébe tartozó stratégiai, tervezési, fejlesztési, pályázati, ellenőrzési és egyéb folyamatokat teljes körűen áttekintő, valamennyi részfeladatra kiterjedő, folyamatosan aktualizált ismeret- és kompetenciafejlesztés a központi és a területi közigazgatás érintett közszolgálati szakemberei részére.

A Fejlesztéspolitikai Kabinet részben a meglévő képzések aktualizálása, részben az új tananyagok fejlesztése útján, a VTKK képzési infrastruktúrájára támaszkodva illeszkedik ehhez a folyamathoz. 

A képzési stratégia lényege, hogy a magyar közszolgálat (kormányzás és közigazgatás) tényleges állapotához, tudás- és kompetenciaszintjéhez (rendszerszintű és intézményi szintű), kihívásokhoz igazodó tudást biztosítsunk a képzésre jelentkezőknek; oly módon, hogy a képzés a rendszer- és intézményi szintű kihívásokhoz igazodva valósuljon meg.

Ennek a stratégiai célnak az eléréséhez egyrészt az ismeretanyagok és a módszertani eszközök tudományos módszerekkel és a közszolgálati szervezetrendszer részvételével történő előállítására, kezelésére és hozzáférhetővé tételére van szükség. Másrészt feladat a fejlesztéspolitikai tudásbázis kialakítása és strukturált fejlesztése is, amely a közszolgálati teljesítménynövelés és a minőségjavítás alapvető eszköze.

Stratégiai céljaink teljesítésének legfontosabb várható hatása, hogy a források felhasználásának eredményessége, egyúttal a pályázók elégedettsége is növekedni fog.

Meglévő képzések, oktatott tantárgyak:


VTKK (Kormányzati tanulmányok szakirányú továbbképzési szak)

-        A közszolgáltatás-szervezés, a közfeladat-ellátás stratégiai szervezési ismeretei


NKE

-        Nemzetközi és európai kormányzati modellek, döntéshozatali rendszerek

-        EU pályázati ismeretek

-        EU Funds Management

-        EU Competition Policy and Economic Competition, State Aid and Public Procurement Control

-        EU kereskedelem- és fejlesztéspolitikája

-        Good governance

-        A gazdasági integráció fejlődése, a Gazdasági és Monetáris Unió, az euró és a belső piac

-        A támogatásból megvalósuló közbeszerzések


Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola

-        Közpénzügytan és jogalkalmazás

-        Nemzetgazdasági stratégiai tervezés

-        Az Európai Unió kohéziós politikájának működési mechanizmusa – eredmények és hatások

-        Közbeszerzés

-        EU kohéziós politika


Fejlesztés alatt álló képzési programok:

-        Fejlesztéspolitikai továbbképzési programok az európai strukturális és beruházási alapok (2014-2020) felhasználásával kapcsolatos feladatot ellátó tisztviselőknek

-        Fejlesztéspolitikai szakértő szakirányú továbbképzési program

-        Fejlesztéspolitikai specializáció indítása a közigazgatás-szervező alapképzésben és a nemzetközi közszolgálati kapcsolatok mesterképzésben

-        E-kohéziós továbbképzési programok


 

                                                                                II.             Kutatás

Versenyképes gazdaság, jól működő állam, elégedett polgárok – lényegében így foglalhatjuk össze a fejlesztéssel, illetve annak eredményével kapcsolatos társadalmi várakozásokat. Ez a várakozás érvényesül az ESB-alapok felhasználásával kapcsolatban is. A fejlesztés összetett, sok tényező hatása alatt álló folyamat, amely nemcsak a részletek, hanem a tágabb összefüggések megismerését és megértését is igényli. Az elméleti szintű ismeretek mellett pedig a gyakorlati tapasztalatok összegzése, adott esetben empirikus vizsgálatok is szükségesek ahhoz, hogy teljes komplexitásában feltárjuk a fejlesztéspolitikai folyamatokat.    

Ezzel a szemlélettel közelítünk az ESB-alapok működésének, felhasználásának kérdéséhez és az annak tágabb környezetét adó szakpolitikákhoz is.

A magyar és a nemzetközi szakirodalmat megvizsgálva úgy találtuk, hogy a gazdaságfejlesztés közpolitikai jellegéről kevés átfogó publikáció született, míg a gazdaságfejlesztés eszközeiről, így például az ESB-alapok felhasználásáról, illetve annak egyes aspektusairól bőséges szakirodalom áll rendelkezésünkre.


A Fejlesztéspolitikai és Projektmenedzsment Tanulmányok Kabinet célja, hogy egyrészről rendszerezze a kohéziós fejlesztésről rendelkezésre álló tudást, másrészről gazdaságfejlesztési empirikus kutatással világítsa meg azokat az összefüggéseket, amelyek ismerete a közpolitikai folyamatok megértéséhez szükséges, illetve tudományos módszerességgel végezze el a kiválasztott gazdaságfejlesztési eszközök hatásértékelését és hazai alkalmazhatóságának vizsgálatát.


A kutatási, információfeldolgozási folyamat két szakaszra bontható. Az első szakaszban a Fejlesztéspolitikai és Projektmenedzsment Tanulmányok Kabinet a magyar gazdaságfejlesztési aktivitás szempontjából közvetlenül is meghatározó EU-s források felhasználásának rendszerét tekinti át. Ezzel egyben megteremti a KÖFOP-projektben is elvárt képzési, kompetenciafejlesztő képzések naprakész tudásbázisát. A második szakaszban szélesebb kontextusba helyezve vizsgáljuk az EU-s források felhasználását, illetve a gazdaságfejlesztést mint közpolitikát. Ez a tudásanyag folyamatosan épül be a fejlesztéspolitikai képzésciklus moduljaiba.

 „A fejlesztéspolitikai kapacitások erősítése” c. projekt

A Fejlesztéspolitikai és Projektmenedzsment Tanulmányok Kabinet célja az EU kohéziós politikai forrásaival kapcsolatos, a központi közigazgatási szervek hatáskörébe tartozó stratégiai, tervezési, fejlesztési, pályázati, ellenőrzési és egyéb folyamatokat teljes körűen áttekintő, valamennyi részfeladatra kiterjedő, folyamatosan aktualizált ismeretanyag létrehozása.

A munkában a Fejlesztéspolitikai és Projektmenedzsment Tanulmányok Kabinet munkatársai mellett felkért külső szakértők is részt vesznek.


Megtörtént a szakirodalom feldolgozása, a gyakorlati tapasztalatok összegzése az ESB-alapok és a támogatási rendszer működésével kapcsolatos alábbi témákban:

-        Kohéziós ismeretek

-        Montoring és értékelés

-        Programtervezés, programvégrehajtás

-        Pénzügyi menedzsment

-        Ellenőrzés

-        Tájékoztatás és kommunikáció


A kutatás eredményeként „A fejlesztéspolitikai kapacitások erősítése” c. könyv kézirata készült el. Folyamatban van a fejlesztési témájú köztisztviselői továbbképzési programok minőségbiztosítása. A programok elektronikus tananyagának fejlesztését követően széles körben lehetővé válik a fejlesztésiforrás-kezelési és -felhasználási ismeretek átadása.


Gazdaságfejlesztési kutatások

Fejlesztéspolitikai és Projektmenedzsment Tanulmányok Kabinet a Ludovika Kiemelt Kutatóműhely keretében kutatást indít „A gazdaságfejlesztés mint közpolitika” témakörben.

A kutatás fókuszában a

-        a gazdaságfejlesztési beavatkozások célcsoportja,

-        a gazdaságfejlesztés közpolitikai stratégiáinak kialakítása, a folyamatra ható aktorok feltárása,

-        a gazdaságfejlesztési intézményrendszer

-        és a sikeresen alkalmazott gazdaságfejlesztési eszközök bemutatása és elemzése áll.

A kutatás eredményeinek feldolgozásába – a közös gondolkodás fejlesztése, a gazdaságfejlesztési rendszer komplexitásának, belső összefüggéseinek megismerése érdekében – lehetőség szerint a fejlesztéspolitikai képzésben részt vevő hallgatók is bevonásra kerülhetnek.

A kutatási eredmények az NKE képzéseinek bővítésénél egyrészt a tananyagfejlesztésbe, másrészt a tudásanyag-fejlesztésbe (esettanulmányok, módszertani ismeretek) épülhetnek be.


                                                                        III.           Tudásanyag

A kutatási tevékenység eredményeit – a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Intézményfejlesztési Tervével és Kutatási-fejlesztési Innovációs Stratégiájával összhangban – a lehető leghamarabb a Fejlesztéspolitikai és Projektmenedzsment Tanulmányok Kabinet által szervezett képzésekben megjelenő tudássá/tananyaggá kívánjuk konvertálni.


Ennek megfelelően a kabinet az alábbi tananyagfejlesztési, illetve szakkönyvírási teljesítménnyel számol a 2017-2018-as időszakban:


„A fejlesztéspolitikai kapacitások erősítése” c. mű, illetve az ehhez csatlakozó gyakorlati példákat bemutató „Fejlesztéspolitikai példatár”, valamint a „Fejlesztéspolitikai szöveggyűjtemény” elkészítése. A könyvek alapul szolgálnak a moduláris jellegű köztisztviselői továbbképzésekhez, úgymint:

-        Kohéziós alapismeretek modul

-        Programvégrehajtás modul

-        Pénzügyi menedzsment modul

-        Ellenőrzés modul

-        Értékelés és montoring modul

-        Tájékoztatás és kommunikáció modul

továbbá a fejlesztéspolitikai szakirányú továbbképzéshez.


„A gazdaságfejlesztés mint közpolitika” c. kutatás eredményeként több tudományos publikációval, a kutatás végén szakkönyv írásával zárul a projekt.