Közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzési szak

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Közszolgálati humán szervező

Szakfelelős: Dr. Hazafi Zoltán, egyetemi docens

A képzési idő: 3 félév

A képzés óraszáma: 304 óra

A felvétel feltétele: A képzésben alapképzésben vagy mesterképzésben szerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt. A jelentkezők kiválasztásáról a végzettségen kívül, motivációt vizsgáló strukturált felvételi elbeszélgetésen való részvételt követően dönt az egyetem. A felvételi elbeszélgetést megelőzően a jelentkezőnek meg kell küldenie fényképével ellátott közszolgálati önéletrajz sablonban elkészített önéletrajzát és a szakirányú továbbképzési szakra történő jelentkezésével kapcsolatos motivációs levelét.

A képzés célja: A gyakorlatorientált HR-ismeretek tréningszerű átadását megvalósító szakirányú továbbképzési szak a közigazgatási, a rendészeti és a katonai képzési területen olyan közszolgálati humán szervezők képzését tűzi ki célul, akik a megszerzett elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában alkalmasak a stratégiai szemléletű, kompetenciaalapú, integráltan működtetett emberierőforrás-gazdálkodás közszolgálatban történő, egységes módszertani szempontok szerinti kialakítására, megtervezésére, megszervezésére, működtetésére, irányítására, vezetésére (menedzselésére) és folyamatos fejlesztésére.

A képzés célcsoportja: A szakirányú végzettség birtokában a közszolgálati humán szervezők a vonatkozó jogszabályok, gazdasági hatások és trendek megismerésén túl, alkalmassá válnak az emberi erőforrás gazdálkodási folyamatok és funkciók integrált, rendszerszerű működtetésére, az emberi kapcsolatok jobb és hatékonyabb kezelésére, olyan környezetet megteremtve a humánpolitikai területen, ahol a munkatársak meggyőződhetnek arról, hogy empatikus és professzionális szakember intézi az ügyeiket.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A közszolgálati humán szervezők legyenek tisztában a munkájuk során felmerülő emberi erőforrás gazdálkodási, jogi – igazgatási – kommunikációs – pszichológiai és az érintett egyéb társadalomtudományi tényezőkkel. Magas szinten legyenek képesek empatikus formában kapcsolatot tartani a munkatársakkal. Ismerjék a közszolgálati humán szervezői munka során felmerülő problémákat, legyenek képesek kezelni a várható konfliktusokat, tudjanak szakszerű és hatékony segítséget, módszertani támogatást biztosítani a vezetők számára, ismerjék, és főleg alkalmazni tudják a hatékony kommunikáció elemeit.

A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek: Magabiztos szakmai tudás a közszolgálati humán szervezői munkában, problémamegoldó készség (probléma felvetése, meghatározása, a megoldási változatok áttekintése és a legjobb megoldás kiválasztás). Interaktív készségek, empátia, asszertivitás, integritás, felelősségtudat, innováció, konfliktuskezelés.

A képzés módszertana: A levelező rendszerű képzés olyan elméleti, módszertani, valamint gyakorlati ismeretek átadását célozza, a közszolgálati humán szervezők  a vonatkozó jogszabályok, gazdasági hatások és trendek megismerésén túl, alkalmassá válnak az emberi erőforrás gazdálkodási folyamatok és funkciók integrált, rendszerszerű működtetésére, az emberi kapcsolatok jobb és hatékonyabb kezelésére, olyan környezetet megteremtve a humánpolitikai területen, ahol a munkatársak meggyőződhetnek arról, hogy empatikus és professzionális szakember intézi az ügyeiket.

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 90 kreditpont

A képzés főbb tárgyai:
Államszervezet
A közigazgatás szervezetrendszere
Alapvető jogok és kötelességek
Polgári jogi alapismeretek
Szociálpszichológia
Szociálpolitika, szociális jog
Szervezet- és munkapszichológia
Közszolgálati jog I-II.
Regionális politika Magyarországon
Munkajog
Informatika a közszolgálat emberi erőforrás gazdálkodásában
Államháztartási ismeretek
Európai közszolgálati együttműködés
Kompetencia alapú emberi erőforrás gazdálkodás
Szervezeti identitás
Stratégiai alapú integrált emberi erőforrás gazdálkodás a közszolgálatban
Gondolkodástechnikák és problémamegoldás a közszolgálatban
Munkavégzési rendszerek a közszolgálatban
Önismeret és együttműködés a közszolgálatban
Közszolgálati életpályák (emberi erőforrás áramlás)
Kiválasztási és interjútechnikák
Emberi erőforrás fejlesztés a közszolgálatban
Csoportépítés a közszolgálat működésében
Közszolgálati teljesítménymenedzsment
Munkaügyi konfliktusok és rendezésük
Kompenzáció és javadalmazás a közszolgálatban
Személyügyi szolgáltatások és személyügyi tevékenység a közszolgálatban
Shadow-Coaching az emberi erőforrás gazdálkodásban
Szervezeti kommunikáció
Integritás az emberi erőforrás gazdálkodásban
Szervezetfejlesztés a közszolgálatban
Nemzetközi trendek a közszolgálatban és az emberi erőforrás-gazdálkodásban

A szakirányú továbbképzésben közreműködő oktatók: Balázs Róbert; Dömötör Ildikó; Dr. Bognár László; Dr. Bokodi Márta; Dr. Gregóczki Etelka; Dr. György István; Dr. Hazafi Zoltán; Dr. Klotz Péter; Dr. Kriskó Edina; Dr. Kristó Katalin; Dr. Kun Attila; Dr. Linder Viktória; Dr. Méhes Tamás; Dr. Pallai Katalin; Dr. Petrovics Zoltán; Dr. Szabó Szilvia; Dr. Szakács Gábor; Dr. Szalai András; Dr. Szekendi Gyöngyvér; Dr. Szekér Enikő; Dr. Téglási András; Dr. Temesi István; Dr. Velencei Jolán; Dr. Zsolt Péter; Hunyadi-Bartha Zsuzsa; Jószai Attila; Kiss Bernadett; Kovács Tamás; Krauss Gábor; Lóczy Péter; Madarász Viktor; Novoszáth Péter; Paksi-Petró Csilla; Stréhli-Klotz Georgina; Szakács Édua és a Civilisztikai Intézet oktatói

A jelentkezési határidő: 2017. augusztus 15.

A szakirányú továbbképzési szakra történő jelentkezéshez az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges:

  1. jelentkezési lap,
  2. beiratkozási nyilatkozat,
  3. az alapfokozatot vagy mesterfokozatot, illetve az egyetemi vagy főiskolai végzettséget igazoló oklevél másolata,
  4. motivációs levél,
  5. szakmai önéletrajz,
  6. egy darab igazolványkép

A képzés tervezett kezdete: 2017. szeptember

A képzés helyszíne:
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Államtudományi és Közigazgatási Kar
Vezető- és Továbbképzési Központ
1118 Budapest, Ménesi út 5.

Kapcsolattartó:
Gáspár Gyöngyvér
szervezési szakreferens

Kollégiumi épület 101/B iroda
Telefonszám: 06-1-432-9000/20325
E-mail cím: